The following terms are in Dutch.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene bepaling

Degene die opdracht geeft tot het realiseren van een project, of een overeenkomst aangaat met het doel een project op één of andere wijze te realiseren of openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot levering te zijn gegeven.

Domicilie

De opdrachtgever en Liquid Sphere kiezen domicilie te Zoetermeer. Alle leveringen worden geacht van daaruit te zijn gedaan. De betalingen dienen eveneens aldaar te worden gedaan of per giro te worden overgeschreven. Het laatstgenoemde dient binnen veertien dagen na levering te zijn voltrokken.

Prijsopgaven

Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als een bindende prijsopgave wordt gewenst, geldt deze slechts tot twee maanden na dato. Bij prijsopgaven is nimmer het auteursrecht inbegrepen.

Opdrachten

Alle opdrachten dienen wederzijds schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de opdracht en de leveringstermijn. De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering, vooraf aan Liquid Sphere te verstrekken. De projecten van Liquid Sphere zijn beschermd door de Wet op het Auteursrecht 1912. De ontwerpen blijven het geestelijk eigendom van Liquid Sphere, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. De in een concept beschreven of afgebeelde voorstellen dienen uitsluitend als voorbeeld, om een eerste indruk te geven van het nog te leveren of uit te voeren project op maat. In overleg met de opdrachtgever wordt het basisconcept aangepast aan de specifieke wensen en omstandigheden en wordt een definitief draaiboek geleverd, voorzien van een schriftelijke begroting. Indien de opdrachtgever meerdere nieuwe varianten op het concept verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de praktische invulling van het project en/of de workshop, en bepaalt daarbij de keuze van de deelnemers, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De opdrachtgever is verplicht toezicht te houden op de goede presentatie en uitvoering van het project volgens de bijbehorende instructies. Indien de opdrachtgever verlangt dat Liquid Sphere een instructie verzorgt of meerdere bijeenkomsten bijwoont in het voortraject of bij de evaluatie van het project, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bijkomende kosten

Ten behoeve van een in opdracht vervaardigd en geleverd project zijn bovendien voor rekening van de opdrachtgever -voor zover van toepassing- : onderzoek- en voorbereidingswerkzaamheden, verpakking en transport, transportrisico's, reis- en verblijfkosten en BTW.

Levering

Liquid Sphere is verplicht de aan hem verleende opdracht te leveren op de overeengekomen tijd zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Als door onvoorziene omstandigheden daarvan moet worden afgeweken, dient dit tijdig en gemotiveerd aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen project direct na gereedkoming in ontvangst te nemen en -in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst- te beoordelen voor akkoord. De opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door Liquid Sphere mogelijk te maken en indien daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, dat tijdig en gemotiveerd mede te delen. Indien door welke oorzaak ook, levering van het project door de opdrachtgever wordt vertraagd, is Liquid Sphere gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag met de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn.

Annulering

Indien de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl Liquid Sphere reeds in een vergevorderd stadium is met de werkzaamheden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het project betrokken zijn, aan Liquid Sphere te voldoen. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat Liquid Sphere uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

Betalingen

Liquid Sphere is gerechtigd, betalingen in termijnen te vorderen, te weten 50% van de som bij de ontvangst en aanvaarding van de opdrachtbevestiging en 50% van de som bij het realiseren van het project dan wel de opdracht. De opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen veertien dagen na de datum van de rekening, die in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst door Liquid Sphere is afgezonden. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan de datum van algehele voldoening. In dat geval is Liquid Sphere gerechtigd zijn werkzaamheden aan de opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever het verschuldigde bedrag, verhoogd met rente en administratiekosten, heeft betaald. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer Liquid Sphere het bedrag op zijn rekening heeft ontvangen. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ontstaan bij de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever tot minimaal tien procent van het met de opdrachtgever overeengekomen en schriftelijk bevestigde eindbedrag. Het materieel eigendom of genot van een project geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging, reproductie, hergebruik of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit laatstgenoemde recht uitsluitend aan Liquid Sphere -de maker van het werk- voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde project aan Liquid Sphere gezonden te worden. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde project, als Liquid Sphere binnen de termijn van veertien dagen geen klachten heeft ontvangen. Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening van Liquid Sphere, door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.

KvK haaglanden 27254860 - BTW nummer: NL8112.52.760.B01